Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS UZTURĒŠANA PAĢĒR VIRKNI ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMU


Kāda kanalizācijas sistēma ir manā īpašumā?

2022. gada laikā daudzi jūrmalnieki saņēmuši SIA “Jūrmalas ūdens” vai pašvaldības policijas vēstules vai brīdinājumu par iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības tīkliem, kā arī vienlaikus par pienākumu reģistrēt savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – DKS) SIA “Jūrmalas ūdens” reģistrā. Šāda prasība attiecas uz tām mājsaimniecībām, kurām nav noslēgta līguma ar SIA “Jūrmalas ūdens” par īpašumā radīto sadzīves kanalizācijas atbilstošu novadīšanu un attīrīšanu pirms to atkārtotas izlaides vidē.

DKS reģistrācija

Jau kopš 2016. gada 1. janvāra, kad spēkā stājās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, ar katru gadu pastiprinās vides prasības, kas attiecas uz atbilstošu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu, tai skaitā privātpersonām piederošos nekustamajos īpašumos. Kopš 2018. gada 2. jūnija arī Jūrmalā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.20 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Kā viens no saistošajos noteikumos noteiktajiem īpašnieka pienākumiem ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma iesniegšana SIA “Jūrmalas ūdens”, kas bija jāveic līdz 2019. gada 31. decembrim. Šo normu pastiprina arī 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktie termiņi. Tā kā SIA “Jūrmalas ūdens” līdzīgi kā iedzīvotājiem ir noteikti savi pienākumi attiecībā uz DKS, kā arī fiksējot faktu, ka daļa Jūrmalas iedzīvotāju savu pienākumu – reģistrēt DKS - klaji ignorē, tas rezultējās nosūtītājās vēstulēs un sadarbībā ar pašvaldības policiju. Diemžēl nākas informēt, ka tādas un līdzīgas aktivitātes turpināsies arī nākamajā – 2023. gadā, līdz ar to aicinām ikvienu, kas vēl nav reģistrējis savu DKS, steidzami sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens”, aizpildīt veidni (www.jurmalasudens.lv sadaļā Informācija klientiem / Iesniegumu paraugi) un iesniegt parakstītu apliecinājumu reģistrācijai ne vēlāk, kā līdz 2023. gada 15. janvārim.

Attaisnojuma dokumentu glabāšana

Neatkarīgi no tā, vai esat iesniedzis decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir glabāt decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas apliecinošos attaisnojuma dokumentus. Ierastā valodā runājot tie ir čeki par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu Jums piederošajā īpašumā vai arī citu, piemēram, lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu apkopi. Diemžēl nereti nākas konstatēt, ka iedzīvotāji par šo pienākumu nav informēti vai arī nav pievērsuši tam nepieciešamo uzmanību, tomēr atgādinām, ka atbildība par tiesību aktu prasību neievērošanu nav pamatota ar nezināšanu vai nepietiekamu rūpību. Jau 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” jūrmalniekiem lūdza iesniegt čekus par iepriekšējo periodu. Sākot ar 2023. gadu šāda čeku iesniegšana būs regulāra un pirmreizējie aizbildinājumi par nezināšanu vai pazaudēšanu diemžēl nebūs attaisnojums.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus var sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par tiem pieejama https://www.jurmala.lv/lv/media/13466/download. SIA “Jūrmalas ūdens” šādu pakalpojumu nesniedz.

Aktīva SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbība ar pašvaldības policiju un citām atbildīgajām institūcijām

Kā jau minēts raksta sākumā, SIA “Jūrmalas ūdens” saistībā ar konsekventu sasitošajos noteikumos minēto pienākumu neizpildi atsevišķos īpašumos, ir izveidojusi sekmīgu sadarbību ar Jūrmalas pašvaldības policiju, lai minēto situāciju risinātu un panāktu, ka Jūrmalā kā kūrortpilsētā par atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu pirms izlaides atpakaļ vidē rūpējas ne tikai ūdenssaimniecības uzņēmums, bet arī citi tiesību subjekti savas kompetences robežās.

Ilgus iepriekšējos gadus gaisā virmoja viedoklis, ka sadzīves notekūdeņi pilnīgi bez nekāda riska var infiltrēties gruntī un sausajai tualetei nav nekādas vainas. Tomēr radītais punktveida piesārņojums ir vēl viens no sadarbības krustpunktiem starp SIA “Jūrmalas ūdens” un pašvaldības būvvaldi, jo augstāk minētajos saistošajos noteikumos bija skaidri noteikts īpašnieku pienākums sakārtot decentralizētās kanalizācijas sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Vairākumā gadījumu tas nosaka īpašnieka pienākumu sakārtot savu kanalizācijas sistēmu tādā līmenī, lai no tās neveidotos noplūdes (piemēram, bedres hermētiskums) vai arī no tās izplūstu, izlaides prasībām atbilstoši attīrītie notekūdeņi (lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas).

Jūrmalas specifika bija arī tā, ka daudzviet Jūrmalā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli pa ielu nebija izbūvēti un īpašumā radītos notekūdeņus tajos novadīt nebija iespējams. Laika periodā no 2000. gada situācija ir kardināli mainījusies un šobrīd tuvinās tam, ka sadzīves kanalizācijas tīklu pārklājums (respektīvi iespēja pieslēgties) nodrošināts teju 98% no Jūrmalas apbūvētās teritorijas. Šo apstākli atkal un atkal aktualizē SIA “Jūrmalas ūdens” un aicina aizstāt privātīpašumā esošo DKS ar pieslēgumu centralizētajiem tīkliem.

Saukšana pie administratīvās atbildības

Gadījumā, ja nekustamo īpašumu īpašnieki turpinās tādu DKS apsaimniekošanu, kas neatbilst tiesību aktu prasībām, 2023. gadā īpašnieks var tikt saukts pie administratīvās atbildības un par savu pienākumu nepildīšanu atbildēt ar saviem finanšu līdzekļiem, tai skaitām, iespējams, šķiroties no nekustamā īpašuma nodokļa atlaides attiecīgajam īpašumam. Lai no tā izvairītos, aicinām detalizēti iepazīties ar izvirzītajiem nosacījumiem DKS apsaimniekošanai, kā arī, gadījumā, ja ir iespēja pieslēgties centralizētajiem tīkliem, veikt cenu salīdzinājumu, lai noskaidrotu finansiālo atšķirību, kas pamatā gadījumu, nosliecas par labu vienreizējām izmaksām pieslēguma izveidei un SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojuma lietošanai, noslēdzot par to atbilstošu līgumu.

Stipras veselības un labklājības bagātu Jauno 2023. gadu vēlot,

Jūsu SIA “Jūrmalas ūdens”

 Iesūtīts: 2022.12.28 08:38
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »