Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta

(Projekta III kārta, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005)

        
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projektu "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros ir SIA "Jūrmalas ūdens".

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Priekšizpēte 2013. - 2014

Pēc projekta I un II kārtas īstenošanas, tika veikta TEP noteikto mērķu pārskatīšana, un saņemot informāciju no VARAM par iespēju iesniegt projekta pieteikumu uz atlikušo naudas daudzumu aktivitātē, tika aktualizēts sākotnēji izstrādātais tehniski ekonomiskais pamatojums, lai izvērtētu prioritārās komponentes, ko būtu iespējams realizēt salīdzinoši īsajā laika periodā, kāds bija noteikts projekta īstenošanai.


Mērķi un komponentes

Kā projekta mērķis tika noteikts tālāka tīklu paplašināšana trijos Jūrmalas rajonos Ķemeros, Mellužos un Asaros. Rajonu izvēle balstījās uz nosacījumiem, ka jau projekta II kārtā sākotnēji bija plānota ŪK tīklu paplašināšana Ķemeros, tomēr ierobežotā finansējuma dēļ tās īstenošana tika atlikta. Savukārt Mellužu un Asaru rajons tika izvēlēts tādēļ, ka šajos rajonos, kur ir salīdzinoši blīva apbūve, maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu pieejamība bija ļoti maza.

 

Npk.

Kods

Komponente

Apraksts

1

Ū 5.1

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemeros

Ūdens padeves maģistrāļu un sadalošā tīkla, kā arī pieslēgumu izbūve līdz īpašuma robežai

2

Ū 5.6

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros

Ūdens padeves maģistrāļu un sadalošā tīkla, kā arī pieslēgumu izbūve līdz īpašuma robežai

3

Ū 5.7

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos

Ūdens padeves maģistrāļu un sadalošā tīkla, kā arī pieslēgumu izbūve līdz īpašuma robežai

4

K 5.1-5.6

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un spiedvada un pieslēguma izbūve līdz īpašuma robežai izbūve

5

K5.29-5.33

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros

Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un spiedvada un pieslēguma izbūve līdz īpašuma robežai izbūve

6

K 5.36

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos

Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un spiedvada un pieslēguma izbūve līdz īpašuma robežai izbūve

    

Projekta III kārtas apjomi

Npk.

Līguma nosaukums

Apraksts

Izpildītājs

Līguma summa EUR

Īstenošanas periods

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

Ķemeru rajonā izbūvēti:

 • Ūdensapgādes tīkli 6 736m;
 • Pieslēguma atzari ūdensapgādei 171gab.;
 • Pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 13 271m;
 • Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi 429gab.;
 • Kanalizācijas spiedvadi 327m;
 • Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas 3gab.

SIA “Monum”

3 739 068.02

12.08.2014. – 31.07.2015.

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaru un Mellužu rajonos Jūrmalā

Asaru un Mellužu rajonos plānots izbūvēt:

 • Ūdensapgādes tīkli 30 795m;
 • Pieslēguma atzari ūdensapgādei 950gab.;
 • Pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 32 519m;
 • Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi 1 122 gab.;
 • Kanalizācijas spiedvadi 1 186m;
 • Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas 3gab.

Pilnsabiedrība “Norma OC”

11 126 389.96

30.04.2015. – 28.03.2016.


Fizisko indikatoru izpilde

Ekspluatācijā 2015. gada novembrī nodota ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Ķemeros un 2016.gada jūnijā tīklu izbūve Mellužu un Asaru rajonā. Projekta III kārtas fiziskie indikatori apkopoti tabulā:


Npk.

Rajons

Pozīcija

Mērvienība

Projektā plānotais

Projektā īstenotais

1

Ķemeri

Ūdensapgādes tīkli

m

6 552

6 736

Pieslēguma atzari ūdensapgādei

gab.

153

171

Pašteces kanalizācijas tīkli

m

13 193

13 271

Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi

gab.

412

429

Kanalizācijas spiedvadi

m

318

327

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas

gab.

3

3

2

Melluži un Asari, tai skaitā:

 

 

 

 

2.1

Asari

Ūdensapgādes tīkli

m

7 429

 14 258

Pieslēguma atzari ūdensapgādei

gab.

474

 474

Pašteces kanalizācijas tīkli

m

13 611

 17 265.8

Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi

gab.

546

 546

Kanalizācijas spiedvadi

m

340

557.6

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas

gab.

1

1

 

 

 

 

 

 

2.1

Melluži

Ūdensapgādes tīkli

m

12 915

 14 942.54

Pieslēguma atzari ūdensapgādei

gab.

476

476 

Pašteces kanalizācijas tīkli

m

9 154

15 556.94 

Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi

gab.

576

 576

Kanalizācijas spiedvadi

m

260

628.3

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas

gab.

2

2

 

Finansējums

Projekta III kārtas plānotais finansējums ir vairāk nekā 19 miljoni EUR, kas sadalīts attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās. Līdzfinansējumu projektā nodrošināja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (45% no kopējām projekta izmaksām) un Jūrmalas pilsētas dome (33%). Atlikušo finansējuma daļu (22%) nodrošināja SIA “Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem.


Atbilstība Eiropas Savienības direktīvām

Attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu pie patērētāja krānā, kā arī tīklu pieejamību, nepieciešams turpināt investīciju piesaisti, jo:

 1. tikai 87% no iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus. Pārējie iedzīvotāji izmanto seklās akas, kuras ir pakļautas virszemes ūdeņu piesārņojumam, tādēļ ūdens kvalitāte šajos avotos nav zināma. Nepieciešama tīklu paplašināšana, nodrošinot nepieslēgtos pilsētas rajonus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni;
 2. tikai 86% no iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmatot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Centralizēto sistēmu neizmantojošie iedzīvotāji notekūdeņus novada izsmeļamajās bedrēs, kuru kvalitāte ne vienmēr ir atbilstoša, tādēļ pastāv gruntsūdeņu piesārņojuma risks. Nepieciešama tīklu paplašināšana, lai nodrošinātu nepieslēgtos pilsētas rajonus ar pakalpojumiem;
 3. sērūdeņraža korozijas un neatbilstošu cauruļvadu materiālu izvēles dēļ, esošo kanalizācijas tīklu stāvoklis rada palielinātus ekspluatācijas izdevumus tādā veidā sekmējot nevajadzīgu elektroenerģijas patēriņu pārsūknējot un attīrot infiltrācijas ūdeņus, kā arī citu resursu patēriņu. Nepieciešama kanalizācijas tīklu rehabilitācija;
 4. vairāku kanalizācijas sūkņu staciju būvkonstrukcijas ir sliktā stāvoklī, kas samazina sūkņu staciju drošumu un palielina elektroenerģijas un citu resursu patēriņu. Nepieciešama šo sūkņu staciju būvkonstrukciju rehabilitācija;
 5. lai arī ūdens tiek attīrīts atdzelžošanas iekārtās atbilstoši prasībām, ne vienmēr pie patērētāja tas atbilst noteiktajām prasībām. Ūdens pasliktināšanos tīklos izraisa vecāko tīkla posmu korozija. Nepieciešama atsevišķu ūdensapgādes tīkla posmu rekonstrukcija.

  

SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »