Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta

(Projekta II kārta, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021)


        
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Priekšizpēte 2007. – 2008.

Tā kā 2000. gadā izstrādātajā tehniski ekonomiskajā pamatojumā ietvertā projekta II kārta joprojām ir aktuāla un atbilst šodienas situācijai, kā arī perspektīvās attīstības vajadzībām, šajā priekšizpētē netika izstrādātas un salīdzinātas jaunas attīstības alternatīvas. Pamatā tika aktualizēta projekta II kārta un pārrēķināti projekta komponenšu raksturojošie lielumi, atbilstoši esošajiem patēriņiem un to aktualizētajām prognozēm. Tehniski ekonomiskais pamatojums ir papildināts ar tādām jaunām komponentēm kā otrs paralēls kanalizācijas spiedvads no Lielupes uz Rīgu, kas paaugstinās notekūdeņu pārsūknēšanas drošību, kā arī neizmantoto dziļurbuma aku tamponāžu un tīklu ekspluatācijas tehnikas iegādi.

Mērķi un komponentes

Projekta mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus rajonos, kur līdz šim tiek nebija pieejami Jūrmalas iedzīvotājiem. Maģistrālo tīklu izbūve ļaus tālāk izbūvēt sadalošos tīklus, nodrošinot pieslēgumu līdz īpašuma robežai. Projekta komponentes apkopotas tabulā:

Npk.

Kods

Komponente

Apraksts

1

Ū1

Ūdens sagatavošanas ietaišu (ŪSI) uzlabošana

Sulfātu atdalīšanas ietaišu ierīkošana Kauguru, Dzintaru, Jaundubultu un Ķemeru ŪSI.

2

Ū3; Ū5

Ūdens padeves maģistrāļu būvniecība un ūdensapgādes tīkla paplašināšana pilsētas rajonos

Galveno ūdens padeves maģistrāļu būvniecība, nodrošinot Dzintaru, Jaundubultu un Kauguru sistēmu apvienošanu un ūdensvada sadales tīkla izbūve atsevišķās pilsētas daļās (52,7 km).

3

K5

Kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos

Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un spiedvada izbūve atsevišķās pilsētas daļās (6 gab. KSS, 38,1 km vadu).

Projekta II kārtas paveiktais

Npk.

Līguma nosaukums

Apraksts

Izpildītājs

Līguma summa EUR

Īstenošanas periods

1

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta. Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana

Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ŪSI tehnoloģiju papildināšana ar sulfātu atdalīšanas (nanofiltrācijas iekārtām, kā arī pilnīga ŪSI rekonstrukcija

SIA “RE & RE”

3 130 031.97

30.09.2011. – 08.05.2013.

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā

Kauguru un Slokas rajonos izbūvēts:

 • Ūdensapgādes tīkli 15 353m;
 • Pieslēguma atzari ūdensapgādei 581gab.;
 • Pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 13 243m;
 • Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi 531 gab.;
 • Kanalizācijas spiedvadi 1 440m;
 • Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas 2gab.

SIA “Velve”

5 341 259.23

08.05.2013. – 19.05.2015.

3

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros

Mellužu un Valteru rajonos izbūvēts:

 • Ūdensapgādes tīkli 13 307m;
 • Pieslēguma atzari ūdensapgādei 328gab.;
 • Pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 11 489m;
 • Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi 369 gab.;
 • Kanalizācijas spiedvadi 3 078m;
 • Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas 2gab.

SIA “RE & RE”

6 529 628.08

24.09.2013. – 27.04.2015.

4

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos

Kaugurciema, Vaivaru, Asaru un Mellužu rajonos izbūvēts:

 • Ūdensapgādes tīkli 24 249m;
 • Pieslēguma atzari ūdensapgādei 610gab.;
 • Pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 7 749m;
 • Sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievienojumi 298 gab.;
 • Kanalizācijas spiedvadi 1 089m;
 • Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas 2gab.

SIA “Ostas celtnieks”

6 537 014.08

14.01.2014. – 30.04.2015.


Fizisko indikatoru izpilde

Kopumā vērtējot projekta II kārtu, tā īstenota sekmīgi un noteiktajos termiņos. Maģistrālo tīklu izbūve veicina tālāko pilsētas rajonu infrastruktūras attīstību. Izbūvējot ūdensapgādes tīklus Vaivaru, Asaru un Mellužu rajonos, ir nodrošināta iepriekš atsevišķo ūdensapgādes sistēmu savienošana, kas sekmē vienlīdzīgu ūdens kvalitāti Jūrmalas rajonos, kā arī ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanas vienmērību. Projekta fizisko indikatoru apkopojums sniegts tabulā:

Npk.

Kods

Komponente

Vienība

Projektā plānotais

Projektā izbūvētais

1

Ū1

Nano-filtrācijas iekārtas

gab.

4

4

2

Atdzelžošanas spiedfiltrs

gab.

1

1

3

Atdzelžošanas iekārtas

gab.

1

1

4

Artēziskās akas izbūve

gab.

1

1

5

Aku sūkņu nomaiņa

gab.

3

3

6

Ū3

Ū5

Ūdensvada izbūve

km

52.7

52.9

7

Pieslēgumu atzaru izbūve

gab.

1 385

1 519

8

K5

Pašteces cauruļvadi

km

35.6

32.5

9

Pieslēgumu atzaru izbūve

gab.

1 140

1 198

10

Spiedvadi

km

5.4

5.6

11

Sūkņu stacijas

gab.

6

6

Finansējums

Projekta II kārtas finansējums bija vairāk nekā 27 miljoni EUR, kas sadalīts attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās. Līdzfinansējumu projektā nodrošināja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (63% no kopējām projekta izmaksām) un Jūrmalas pilsētas dome (20%). Atlikušo finansējuma daļu (18%) nodrošināja SIA “Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem.

Atbilstība Eiropas Savienības direktīvām

Pēc projekta II kārtas īstenošanas sagatavotā un tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst starptautisko un nacionālo tiesību aktu prasībām. Ir novērsts līdz šim paaugstinātais dzelzs un sulfātjonu daudzums, kā arī uzlaboti citi rādītāji. Attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu pie patērētāja krānā, kā arī tīklu pieejamību, nepieciešams turpināt investīciju piesaisti, jo:

1.     tikai 82% no iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus. Pārējie iedzīvotāji izmanto seklās akas, kuras ir pakļautas virszemes ūdeņu piesārņojumam, tādēļ ūdens kvalitāte šajos avotos nav zināma. Nepieciešama tīklu paplašināšana, nodrošinot nepieslēgtos pilsētas rajonus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni;

2.     tikai 79% no iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmatot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Centralizēto sistēmu neizmantojošie iedzīvotāji notekūdeņus novada izsmeļamajās bedrēs, kuru kvalitāte ne vienmēr ir atbilstoša, tādēļ pastāv gruntsūdeņu piesārņojuma risks. Nepieciešama tīklu paplašināšana, lai nodrošinātu nepieslēgtos pilsētas rajonus ar pakalpojumiem;

3.     sērūdeņraža korozijas un neatbilstošu cauruļvadu materiālu izvēles dēļ, esošo kanalizācijas tīklu stāvoklis rada palielinātus ekspluatācijas izdevumus tādā veidā sekmējot nevajadzīgu elektroenerģijas patēriņu pārsūknējot un attīrot infiltrācijas ūdeņus, kā arī citu resursu patēriņu. Nepieciešama kanalizācijas tīklu rehabilitācija;

4.     vairāku kanalizācijas sūkņu staciju būvkonstrukcijas ir sliktā stāvoklī, kas samazina sūkņu staciju drošumu un palielina elektroenerģijas un citu resursu patēriņu. Nepieciešama šo sūkņu staciju būvkonstrukciju rehabilitācija;

6.     lai arī ūdens tiek attīrīts atdzelžošanas iekārtās atbilstoši prasībām, ne vienmēr pie patērētāja tas atbilst noteiktajām prasībām. Ūdens pasliktināšanos tīklos izraisa vecāko tīkla posmu korozija. Nepieciešama atsevišķu ūdensapgādes tīkla posmu rekonstrukcija.


SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »