Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
LIETOTĀJS VAI BLAKUS KLIENTS?


‌Vai pieslēgums ūdenssaimniecības komunikācijām ir drošs ilgtermiņā

Vēsturiskais mantojums

Likumdevējs, izdodot normatīvo regulējumu, nosaka tiesības un pienākumus gan sabiedriskā pakalpojuma lietotājam (nekustamā īpašuma īpašniekam), gan pakalpojuma sniedzējam (SIA “Jūrmalas ūdens”, turpmāk tekstā JŪ), līdz ar to abām pusēm tos godprātīgi izpildot jānodrošina sistēmas pilnvērtīga apsaimniekošana pilsētā kopumā, lai ūdenssaimniecības pakalpojumi būtu droši, nepārtraukti un kvalitatīvi ne tikai iedzīvotājiem katrā atsevišķajā mājsaimniecībā, bet būtu nodrošināta arī atbilstoša ūdensapgāde hidrantos, ko izmanto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, dzēšot ugunsgrēkus pilsētas teritorijā. Arī attiecībā uz kanalizācijas tīkliem, pienākums ievērot vides aizsardzību un notekūdeņu novadīšanu līdz atbilstošai attīrīšanai vienlīdz jāievēro abām pusēm.  Lai šīs prasības ievērotu, JŪ ik gadu veic vecāko posmu tīklu rekonstrukciju, kā arī resursietilpīgi strādā pie ūdens zudumu un sadzīves kanalizācijas pieplūžu mazināšanas, monitorējot tīklus visā pilsētā. Publicējot šo rakstu vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka par sava pagalma tīkliem un pieslēgumu jārūpējas arī privātīpašumu apsaimniekotājiem. Agrāk mierīgi varēja nesatraukties, ja mājās tek krāns vai pods, tomēr uzstādot ūdensskaitītājus, visi kopā iemanījāmies ātri vien patēriņu ievērojami stabilizēt, līdz ar to samazinot ikdienā patērēto ūdens daudzumu. Attīstoties normatīvajam regulējumam un vides aizsardzības prasībām, esam nonākuši vēl pakāpi tālāk, jo uzskaite no katra atsevišķā dzīvokļa bija jāpārceļ uz piederības robežu, kas parasti ir uz privātīpašuma robežas vai ievada daudzdzīvokļu mājā. Ar zudumu un pieplūžu regulējumu daudzdzīvokļu mājās likumdevējs ir strādājis rūpīgi un apsaimniekotāji kārtību ievēro. Nu pienākusi kārta par iekšpagalma tīkliem pastiprināti interesēties arī privāto mājsaimniecību sektoram. Tas nepieciešams, lai likvidētu zudumus un pieplūdes tīklu vecākajos posmos, kas radušies nekvalitatīvas būvniecības dēļ vai tīklu nolietojuma rezultātā.

Normatīvais regulējums

Kā vēl viens aspekts, kas rada neuzskaitīta ūdens patēriņu ir tādu tīklu izbūve, kas no ielas tīkla pieslēguma vietas (JŪ īpašumā esošie tīkli) līdz privātīpašumā esošajiem tīkliem šķērso vienu vai vairākus citiem īpašniekiem piederošus zemesgabalus, faktiski izveidojot “lietotāja”[1] un “blakus klienta[2] (blakuslietotāja)[3]” attiecības tiesību aktu izpratnē. Pašvaldību saistošajos noteikumos skaidri definēts lietotāja jeb privātīpašnieka pienākums glabāt pieslēguma izbūves tehnisko dokumentāciju, kā arī rūpēties lai tā būtu pilnīga. Līdz ar to aicinām ikvienu pārliecināties par to, vai Jūsu īpašumam izbūvētais tīkls ir nepastarpināti savienots ar JŪ piederošo tīklu. tas nepieciešams, lai ilgtermiņā būtu iespējams saņemt pakalpojumu, kas nav atkarīgs no trešajām personām, kuru rīcību dažkārt nevar ietekmēt ne privātīpašnieks, ne JŪ.

Kāpēc par to būtu jāsāk domāt jau šodien?

JŪ jau ilgstoši iegulda salīdzinoši lielas investīcijas, nodrošinot ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu, lai izpildītu tiesību aktu prasībās noteikto dzeramā ūdens un sanitārijas pieejamību pilsētā. Tas bija nepieciešams, jo Jūrmala vēsturiskās apbūves īpatnību dēļ veidojusies kā atsevišķu pilsētu un ciemu apvienojums, līdz ar to tīklu pārklājums vēl salīdzinoši nesen bija neliels. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk ES KF) līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” izbūvēti vairāk nekā 81 km ūdensapgādes un 82 km kanalizācijas tīklu dažādos Jūrmalas rajonos. Līdz ar to daudziem Jūrmalas iedzīvotājiem jau šobrīd ir pieejama iespēja pieslēgties centralizētajiem tīkliem nepastarpināti, pilnībā izslēdzot augstāk minēto risku iestāšanos. Gadījumā, ja īpašnieks sev vien zināmu iemeslu dēļ izvēlas saglabāt esošo tehnisko risinājumu, tad nākotnē jārēķinās ar sekojošo:

(1)   Tiesību aktos sniegtais regulējums nepasargā patērētāju, jo “Pakalpojumu sniedzējs neatbild par trešo personu darbībām, kā rezultātā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojuma sniegšana Lietotājam kļūst neiespējama. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli iet caur citu īpašnieku gruntsgabaliem (teritoriju), kuriem tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana[4]”;

(2)   Gadījumā, ja vecākajos tīklos, kas vēl papildus citām tehniskajām ķibelēm šķērso privātīpašumus, kur nereti piekļuve tīklam ir apgrūtināta, JŪ atsevišķos gadījumos nākas pieņemt nepopulāru lēmumu šādus posmus nerekonstruēt vai arī to tehniski nav iespējams izdarīt avārijas situāciju dēļ.

Laikā, kad ikdienas preču grozu un tam nepieciešamo finansējumu tik ļoti ietekmē dažādi vietēja un globāla rakstura pavērsieni, ikviens izvērtē ikdienas ieradumus un izmaksu pozīcijas. Zinot, ka ūdensapgāde un sadzīves kanalizācijas novadīšana ir primāri nepieciešama ikviena sevi cienoša indivīda dzīvē, zināsim savas tiesības un ievērosim savus pienākumus, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšana būtu pieejama, ērta un vienkārša.

 

 
 Iesūtīts: 2022.10.10 17:52
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »