Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu. No 2016. gada 1. janvāra Latvijas Republikā darbojas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kurš līdz šim brīdim iepriekš nepastāvēja, un katra pašvaldība organizēja ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādi savā administratīvajā teritorijā, balstoties uz attiecīgās pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem. Vienota kārtība ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādē visā Latvijas Republikas teritorijā tika noteikta tikai 2016.gada 1.janvārī.

SIA “Jūrmalas ūdens” juriste Inese Pelse – Ilsjāne uzsver, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums uzliek veikt noteiktas tiesiskas darbības likumā norādītajos termiņos. Dažas no darbībām ir veicamas pēc paša izvēles, savukārt citas ir veicamas vispārobligātā kārtībā, atbilstoši likumā definētajam, nedodot izvēles brīvību ne pakalpojumu lietotājam, ne pakalpojumu sniedzējam.

Kā vienu no šādām darbībām ir jānorāda pienākumu pakalpojumu lietotājam četru gadu laikā, no Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma spēkā stāšanās dienas (01.01.2016) izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu - ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.

Savukārt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam ir pienākums šādā pakalpojuma lietotāja izbūvētajā komercuzskaites mezglā par saviem līdzekļiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātu - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Jānorāda, ka komercuzskaites mēraparāta mezglam ir jābūt izbūvētam atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un jāatbilst ūdenssaimniecības sistēmas daļai, kurā tehniski ir iespējams ierīkot komercuzskaites mēraparātu un to ekspluatēt tam noteiktajā verifikācijas (ekspluatācijas derīguma) termiņā, novēršot tā sabojāšanas risku klimatisko apstākļu vai trešo personu ietekmes dēļ.

Likumdevējs ir piešķīris pietiekami lielu laika periodu, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs izpildītu ar likumu noteiktos pienākumus. Bet tas nenozīmē, ka būtu pareizi šo jautājumu atlikt uz pēdējo brīdi.

Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, kas saistīti ar likumā paredzēto tiesību lietošanas kārtību vai pienākumu izpildi, pakalpojumu lietotājs var vērsties SIA „Jūrmalas ūdens” ar rakstisku lūgumu par tiesiskās uzziņas izsniegšanu – par to kādi pakalpojuma lietotājam ir pienākumi un kādas ir tā tiesības – komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanā. Šāda uzziņa ļauj ne tikai precīzi uzzināt, kas jādara pašam, bet ko paveiks, piemēram, SIA “Jūrmalas ūdens”, kā arī to, kādi normatīvie akti to visu nosaka.

 

 

Uzsākot komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanas procedūru, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma prasībām, pakalpojuma lietotājam ir jāgriežas SIA “Jūrmalas ūdens” un jāsaņem komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves tehniskie noteikumi. Ar tehnisko noteikumu pieprasīšanas iesniegumu paraugformām pakalpojumu lietotāji var iepazīties SIA „Jūrmalas ūdens” mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļas “Informācija klientiem” apakšsadaļā “Iesniegumu paraugi”.

Pēc tam, kad ir saņemti tehniskie noteikumi, iedzīvotājam nu jau nepilnu četru gadu laikā ir jāatrod būvnieks vai pašam saviem spēkiem ir jāizbūvē šis komercuzskaites mēraparāta mezgls, ja šādu darbību veikšanai ir nepieciešamās iemaņas un atļaujas.

Papildus jānorāda, ka komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanas periodā,  savstarpējie norēķini starp pakalpojuma sniedzēju un lietotāju tiek veikti iepriekšējā kārtībā.

Pirms Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā norādītā termiņa iestāšanās, SIA “Jūrmalas ūdens” atgādinās pakalpojuma lietotājam par likuma noteikumu izpildes nepieciešamību, vēlreiz nosūtot rakstveida informāciju par to, ka tuvojas termiņš, kad šim komercuzskaites mēraparāta mezglam ir jābūt izbūvētam.

Jautājumu gadījumā par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi SIA “Jūrmalas ūdens” aicina zvanīt uz tālruni 67811382 vai jautāt e-pastā tehniskadala@jurmalasudens.lv 

Detalizētu informāciju par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi gadījumos, kad tas jau ir izbūvēts vai izbūve atbilstoši likuma prasībām nav iespējama, informēsim papildus.

 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:28
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »