Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Jūrmalā

 

Jau vairāk kā divus gadus Jūrmalas pilsētā norit intensīvi ūdenssaimniecības uzlabošanas būvdarbi dažādās apkaimēs, jo tiek veikti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi. Šobrīd nodošanai ekspluatācijā tiek gatavoti tīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas Mellužu un Valteru apkaimēs, kā arī tuvāko mēnešu laikā plānots nodot Kauguru un Slokas rajonā izbūvētos tīklus. Arī šogad būvdarbu laikā satiksmes kustības ierobežojumi skars Kaugurciema, Vaivaru Asaru un Mellužu apkaimes iedzīvotājus, kā arī Ķemeru iedzīvotājus, kur būvdarbi noritēs visas vasaras garumā

Uz doto brīdi jau daudzi nekustamo īpašumu īpašnieki ir pieprasījuši tehniskos noteikumus pievadu ierīkošanai pie izbūvētajiem jaunajiem ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīkliem. SIA „Jūrmalas ūdens” katru dienu saņem vairākus iedzīvotāju zvanus par iespēju pieslēgties izbūvētajiem jaunajiem ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīkliem, tāpēc šajā rakstā SIA „Jūrmalas ūdens” speciālisti ir apkopojuši iedzīvotājiem noderīgu informāciju par jaunumiem  ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā Latvijā un Jūrmalā.

Latvijā top jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu regulējoši noteikumi

Lai veicinātu privātmāju pieslēgšanu izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi un virza uz galīgo izskatīšanu Saeimā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumprojektu.

Izstrādātā likuma  mērķis ir noteikt vienotas prasības un nosacījumus ūdensapgādes un kanalizācijas (Ūdenssaimniecības) pakalpojumu sniegšanai un lietošanai, tai skaitā, pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju pienākumus un tiesības savstarpējo attiecību kontekstā, valsts un pašvaldību kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā, kā arī instrumentus iedzīvotāju pieslēgumu ūdenssaimniecības sistēmām veicināšanai.

Jau dotajā brīdī notiek aktīvs darbs Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumprojekta pavadošo Ministru kabineta noteikumu izstrādē. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nozarē tuvākā laikā tiks izstrādāta virkne jaunu ārējo normatīvo aktu:

  • Ministru kabineta noteikumi, kuri noteiks obligātas prasības septisko bedru turpmākai ekspluatācijai, ietverot prasības par to tehniskā stāvokļa sakārtošanu atbilstoši vides prasībām. Iespējams, tiks noteikta obligātā reģistrācija mājsaimniecībām, kuru īpašnieki mājsaimniecībā radīto notekūdeņu novadīšanai izmanto septiskās bedres. Tādā veidā tiks nodrošināta valstiskā līmenī uzskaite par septiskajās bedrēs uzkrāto šķidro atkritumu (notekūdeņu) apjomu un to utilizēšanas biežumu. Šāda prakse ir bijusi arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tika realizēti Ūdenssaimniecības attīstības projekti jaunu centralizēto ūdenssaimniecības un notekūdeņu novadīšanas tīklu izbūvei.
  • Ministru kabineta noteikumi, kuri noteiks maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju pakalpojumu lietotāja novadītajos notekūdeņos un papildu maksas noteikšanas kārtību šo koncentrāciju pārsniegšanas gadījumā.
  • Vietējo pašvaldību saistošie noteikumi, kuros noteiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, kā arī prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai savā administratīvajā teritorijā, administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Jānorāda, ka uzskaitīto ārējo normatīvo aktu uzskaitījums nav izsmeļošs un tas var tikt grozīts Ūdenssaimniecības likumprojekta pieņemšanas procedūras laikā Saeimā. Jānorāda, ka likumdevējs pieņemot jauno Būvniecības likumu ir atvieglojis prasības tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas saistīta ar pieslēgumu veidošanu izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Dotajā brīdī nekustamā īpašuma īpašniekam ir jānoformē Apliecinājuma karte inženierbūvju ierīkošanai, kuras paraugs ir apstiprināts ar 2014.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.551. Minētajiem būvdarbiem būvatļauja, saskaņā ar jauno Būvniecības likumu nav vajadzīga. Būvdarbus var uzsākt pēc apliecinājuma kartē noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

Nekustamā īpašuma īpašniekam apliecinājuma kartes sagatavošanai, kas saistīta ar ūdensvada un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvi ir jārēķinās ar zemāk norādīto dokumentu sagatavošanu:

1) īpašuma, lietošanas vai valdīšanas tiesības apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatas apliecības kopija, nekustamā īpašuma īres/nomas līgums, kas paredz apbūves tiesības);

2) derīgs zemes gabala topogrāfiskais plāns, ja inženierbūve tiek ierīkota zemes gabalā.

3) tehniskie vai īpašie noteikumi.

4) dokumenti saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem.

5) skaidrojošs apraksts, kam, ja nepieciešams, pievieno aprēķinus.

6) būvprojekta izstrādātāja parakstīts inženiertīkla pievada novietojuma plāns uz derīga topogrāfiskā plāna atbilstošā mērogā.

7) saskaņojumi ar nekustamā īpašuma īpašnieku (ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) nav nekustamā īpašuma īpašnieks).

8) citu personu atļaujas vai saskaņojumi, ja nepieciešams (kopīpašuma gadījumā).

9) būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona).

Ūdenssaimniecības ierīkošanas normatīvā prakse Jūrmalā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Būvvaldē gūto informāciju, ūdensvada un/vai kanalizācijas pievada izbūves gadījumā nekustamā īpašuma īpašniekam nav obligāts pienākums pasūtīt topogrāfiju visam zemesgabalam, bet tas var aprobežoties ar pārskata shēmas iesniegšanu konkrētai vietai, kurā ir plānota inženierbūves ierīkošana zemesgabalā. Šādu pārskata shēmu nekustamā īpašuma īpašnieks var iegādāties Jūrmalas pilsētas Būvvaldē, maksas pakalpojuma veidā, kura minimālās izmaksas sastāda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 euro centi). Minētās izmaksas var būt lielākas gadījumā, ja nekustamajam īpašumam nekad iepriekš nav veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Diemžēl attiecīgajā gadījumā, nekustamā īpašuma īpašniekam tā būs jāpasūta un jāveic visam zemesgabalam.

Ievērojot, ka ūdensvada un/vai kanalizācijas pieslēgumi līdz nekustamā īpašuma robežai jau ir izbūvēti Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektā, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, Jūrmalas pilsētas pašvaldības un SIA „Jūrmalas ūdens” finanšu līdzekļus, būvprojekta izstrādātāja parakstītā inženiertīkla pievada novietojuma plānam (faktiski vienkāršotais būvprojekts) vairs nav nepieciešama atkārtota Jūrmalas pilsētas domes saskaņojuma saņemšana. Bet minētais nosacījums ir attiecināms tikai un vienīgi uz Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektā izbūvētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas pieslēgumiem.

Protams, Jūrmalas pilsētas domes saskaņojums viennozīmīgi būs nepieciešams arī gadījumos, ja inženierkomunikāciju ierīkošana būs tuvāk par 2,5 metriem no esošiem kokiem, vai būs nepieciešama meža zemes transformācija.

Nekustamā īpašuma īpašniekam faktiski būs nepieciešams izpildīt SIA „Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus pievada izbūvei un atsevišķos gadījumos, ja tiek šķērsotas citas komunikācijas, tad arī minēto komunikāciju īpašnieku tehniskās prasības.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas pašvaldība un Jūrmalas pilsētas dome ir maksimāli atvieglojusi un veicinājusi pieslēgumu izbūves iespējamību izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Savukārt SIA „Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus ir iespējams pieprasīt nosūtot rakstveida pieprasījumu vai ierodoties klātienē SIA „Jūrmalas ūdens” administratīvajās telpās Jūrmalā, Promenādes ielā 1a.

SIA „Jūrmalas ūdens”, lai atvieglotu tehnisko noteikumu pieprasīšanas kārtību ir izstrādājis iesnieguma paraugformu tehnisko noteikumu pieprasīšanai, kas ir pieejama SIA „Jūrmalas ūdens” mājas lapā www.jurmalasudens.lv, sadaļā INFORMĀCIJA KLIENTIEM-IESNIEGUMU PARAUGI.

Detalizēta informācija par tīklu izbūvi katrā konkrētā ielā ir pieejama SIA „Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts.

Vēlamies pateikties arī iedzīvotājiem,  par to, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājusies Jūsu apmierinātība ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko apliecina no 2014.gada 12.decembra līdz 2015.gada 11.janvārim tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS veiktā pētījuma dati:


 Iesūtīts: 2015.03.26 09:37
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »