Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Lidija Kuncevica 14.03.2017 13:07
Dzivoju Tirzas iela 35 dzivoklis 2 Katru menesi maksajam uudens starpiibubet taa apetiite aug ar ka[…]tru meenesi vairaaak un vairaak.Muusu maajaa pagajuso meenesi parstaavji no SIA "Juurmalas namssaimnieks" paarbaudiija uudens skaitiitaaju raadiitaajus,nekaadi paarkaapumi konstateeti netika.Sanemot reekinu, izraadaas,ka uudens skaitiitaaju staarpiiba muusu dziivoklim ir 1,14 m3,plus 3.60.Muusu maajaa ir 39 dziivokli,taatad paarteerins 44,46 m3Tik daudz uudens.. nozagt vienkaarsi nav iespeejams Aciim redzot nepareizi uzskaita kopeejais uudens skaitiitaajs.Steidzami luudzaam paarbaudiit kopeejaa uudens skaitiitaja darbiibu. Luudzu dot rakstisku atbildi
Inese Pelse Ilsjāne juriste 07.04.2017 09:48
ŪDENS ZUDUMI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ!!! Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pavadošo Ministru kabineta noteikumu (Nr.524) regulējumu, ja trīs mēnešus pēc kārtas ūdens patēriņa starpība pārsni[…]edz 20%, tad pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pārvaldniekam divu mēnešu laikā jānoskaidro, kāpēc tā radusies. Nereti Pārvaldnieku darbība ūdens zudumu cēloņa novēršanai aprobežojas tikai ar vienreizēju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo ūdens mērītāju apsekošanu, katrā atsevišķajā dzīvokļa īpašumā. Šāda vienreizēja individuālo ūdens mērītāju datu apkopošana pati par sevi neko neliecina, tā būtu veicama ilgākā periodā un atkārtoti, lai iegūtu analītiskus datus par katra atsevišķā dzīvokļa īpašuma ūdens patēriņu. Šādu analītisku datu iegūšanu atvieglotu attālināmi nolasāmo individuālo ūdens mērītāju ierīkošana atsevišķajos dzīvokļa īpašumos. Protams, tas ar nosacījumu, ka atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti individuālie ūdens mērītāji atbilstoši tehniskām prasībām un ievērojot visus uzstādīšanas nosacījumus. Kā arī jāņem vērā, ka individuālā ūdens mērītāja kvalitātei un precizitātei arī ir tieša cēloņsakarība ūdens patēriņa datu fiksēšanā. Ja individuālo ūdens mērītāju vizuālās apsekošanas laikā Pārvaldnieks nekonstatē cēloņus, kas var radīt ūdens starpības, tad ir jāveic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu apsekošana, lai konstatētu, vai nav noplūdes fakts ūdens apgādes sistēmas cauruļvados, kaut arī ļoti minimāls bet konstants. Jo visas šīs minimālās noplūdes fiksē komercuzskaites mēraparāts, kas ir ierīkots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens ievadā, savukārt atsevišķajos dzīvokļu īpašumos ierīkotais individuālais ūdens mērītājs protams to nefiksē, jo ūdens noplūde, kaut arī ļoti minimāla, bet konstanta var būt ūdens sistēmas cauruļvadu tīkla daļā, kas nav atsevišķā dzīvokļa īpašuma robežās un to savukārt arī neuzskaita individuālais ūdens mērītājs. Visiem ir zināms skats, kad tiek mainīts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķajā īpašumā esošas ūdensapgādes sistēmas cauruļvads (aukstā un/vai karstā) caurules ir nosūbējušas, slapjas, un pat pilošas. Avārijas fakts atklājas ne pašā sākumā, kad ūdens sistēmas cauruļvads ir jau sākusi dot sūci, bet tad, kad kaimiņa dzīvokļa griestos parādās slapjš plankums vai pat plūdi. Kad tiek novērsti ūdens izplūdumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdenssaimniecības cauruļvados, kaut arī tie ir bijuši minimāli, ūdens zudumu starpībai būtu jāsamazinās. Vēršam uzmanību, ka starpība pastāvēs vienmēr, vienīgā atšķirība ir tās apmērs. Līdz 20% vai virs 20%. Starpība pastāvēs, jo : 1) komercuzskaites mēraparāts fiksē visu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, 2) savukārt individuālie ūdens mērītāji nefiksē, piemēram, ūdens patēriņu stāvvadā (ūdens sūci), kas nav atsevišķā dzīvokļa īpašuma sastāvā, pagrabtelpās esošajos ūdenssaimniecības cauruļvados, utm., 3) komercuzkskaites mēraparāta rādījumi tiek nolasīti noteiktā datumā, kas parasti nesakrīt ar Pārvaldnieka veikto individuālo ūdens mērītāju datu nolasījumu datumu, 4) individuālie ūdens mērītāji ir ierīkoti nepareizi, vai tiek ietekmēti, 5) kādā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķā dzīvokļa īpašumā nav ierīkots ūdens mērītājs. Papildus jāuzsver, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķajos dzīvokļu īpašumos uzstādīto individuālo ūdens mērītāju funkcija ir nodrošināt pēc iespējas taisnīgāku daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kopumā piegādātā pakalpojuma apjoma sadali starp dzīvokļu īpašniekiem.
Arnolds Pavlins 20.02.2017 11:58
Dzīvoju Vaivaros, Matīsa ielā. Vēlos uzzināt par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves perspek[…]tīvām mūsu rajonā. Paldies.
Anda Zaķe PIV ekonomiste 20.02.2017 13:24
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas (ŪK) tīklu izbūvi Matīsa ielā, informējam, ka tā ir plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā. Detalizēts karto[…]grāfiskais materiāls par plānoto tīklu paplašināšanu pieejams: - ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf - sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf Lai projektu īstenotu, šobrīd ir iesniegts projekta pieteikums, lai saņemtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Ja 2017. gada pavasarī finansējums tiks apstiprināts pilna projekta apjoma īstenošanai, 2017. gada laikā plānots izstrādāt būvprojektu ŪK tīklu paplašināšanai, tai skaitā, Matīsa ielā un attiecīgi tīklu izbūve plānota līdz 2021. gada beigām. Lai komunikāciju atzaru ūdenssaimniecības projektā izbūvētu līdz Jūsu īpašuma robežai, nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāvēršas SIA "Jūrmalas ūdens", lai saņemtu tehniskos noteikumus un shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei, kā arī noslēgtu vienošanos, lai pakalpojuma lietošanu uzsāktu līdz ūdenssaimniecības projekta pabeigšanas brīdim, t.i., līdz 2022. gada pavasarim.
Melita Dimza 13.01.2017 16:32
Kad vares sagaidit udensvada un kanalizacijas sistemas izbuvi Vētras, Rūpniecības ielas rajonā?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 23.01.2017 10:17
Atbildot uz Jūsu iesniegumā uzdoto jautājumu par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Vētras un Rūpniecības ielas rajonā, informējam, ka ŪK tīklu izbūve šajā rajonā ir plānota Jūrmalas ūdenssaimn[…]iecības attīstības projekta IV kārtā, par ko šobrīd ir iesniegts projekta pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Ja projekts pilnā apjomā tiks apstiprināts (plānots 2017. gada pavasarī), tad 2017. gada laikā tiks veikti būvprojekta izstrādes darbi un attiecīgi tīklu izbūve plānota līdz 2021. gada beigām. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto ūdensapgādes tīklu izbūvi pieejams http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf par sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf Informācija par projekta apstiprināšanu, kā arī būtiskiem projekta virzības jautājumiem tiek publicēta www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts kā arī vietējos laikrakstos. Veiksmīgu dienu vēlot,
Dmitrijs Jegorovs 26.07.2016 11:37
Kada ūdens cietības vertība .......mmol/l Gribu pareizi ieprogramet trauku mazgājamo mašīnu
Zanda Kocere-Vika 29.07.2016 10:54
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu, informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" mājas lapā ir pieejami dzeramā ūdens analīžu rezultāti http://www.jurmalasudens.lv/?ct=ikvalitate, arī Jums interesējošie ūden[…]s cietības rādītāji http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Dzerama_udens_analizes/dzeramaudenscietiba2016.pdf .
Ingrīda Purviņa 21.07.2016 17:15
2015. g. 5 novembrī SIA “Jūrmalas ūdens” tika parakstīts projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīst[…]ība III kārta” būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros” pieņemšanas – nodošanas akts. Projekta realizēšanas laikā ir praktiski aizbērts notekgrāvis Ķemeros Nīcas ielas posmā no V. Purvīša ielas līdz iebraucamajam ceļam aiz man piederošās mājas Nīcas ielā Nr 2, kā arī bojāta tā caurtece uz grāvja turpinājumu gar zemesgabalu Nīcas ielā Nr 4. Kad tiks atjaunots notekgrāvis un tā caurtece?
Pāvels Plinte Meliorācijas inženieris 05.08.2016 13:36
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu, informējam, ka tika apsekota Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēma Nīcas ielā, un tika konstatēts, ka ir apsekotās sistēmas bojājumi, kuru rezultātā […]novadgrāvji daļēji nespēj novadīt nokrišņu notekūdeņus. Sistēmas bojājums izpaužas kā grāvja piesērējums ar sanesumiem, kas radās lietu laikā izskalojot grāvja un ceļa daļu. SIA „Jūrmalas ūdens” meliorācijas iecirknis ir konstatējis radušos problēmu un tā tiks novērsta, plānojot turpmākos Jūrmalas pilsētas darbus meliorācijas sistēmas sakārtošanai 2016.gada augusta mēnesī.
Aleksejs Aleksejs 09.07.2016 23:20
Labdien. Vai ir planots ierikot udensvada un kanalizacijas apgadi Lapotnes ielaa?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 14.07.2016 09:21
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu, informējam, ka ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Lapotnes ielā ir iekļauta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ilgtermiņa plānā. Kart[…]ogrāfiskais materiāls ūdensapgādei pieejams http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/utikli20142020.pdf un sadzīves kanalizācijai http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/ktikli20142020.pdf. Norādītās ielas ir plānots iekļaut ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā, kura pieteikums šobrīd ir sagatavošanas stadijā, lai saņemtu Eiropas Savienības līdzfinansējumu projekta realizācijai. Ja attiecīgā iela tiks iekļauta projekta IV kārtā, tās izbūve plānota līdz 2020. gadam. Informācija par projekta apstiprināšanu un tajā iekļauto ielu sarakstu būs pieejama gan SIA "Jūrmalas ūdens" interneta mājas lapā, gan vietējos laikrakstos, tāpēc aicinām Jūs sekot līdzi. Projekta apstiprināšana plānota līdz 2016. gada beigām.
Santa Erenberga 09.07.2016 13:13
Sveiki,interesē, kad varetu būt ūdensvada un kanalizacijas izveide Dzintaros Ceru un Ausmas ielu raj[…]onā?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 14.07.2016 09:29
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu, informējam, ka ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Ceru un Ausmas ielā ir iekļauta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ilgtermiņa plānā[…]. Kartogrāfiskais materiāls ūdensapgādei pieejams http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/utikli20142020.pdf un sadzīves kanalizācijai http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/ktikli20142020.pdf. Norādītās ielas ir plānots iekļaut ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā, kura pieteikums šobrīd ir sagatavošanas stadijā, lai saņemtu Eiropas Savienības līdzfinansējumu projekta realizācijai. Informācija par projekta apstiprināšanu un tajā iekļauto ielu sarakstu būs pieejama gan SIA "Jūrmalas ūdens" interneta mājas lapā, gan vietējos laikrakstos, tāpēc aicinām Jūs sekot līdzi. Projekta apstiprināšana plānota līdz 2016. gada beigām. Rajons no Priedaines līdz Majoriem projekta apstiprināšanas gadījumā šobrīd plānots kā projekta pirmā prioritāte, jo šajā posmā ES līdzfinansētu projektu ūdenssaimniecības tīklu izbūvei iepriekš nav bijis. Līdz ar to, ja projekts tiks apstiprināts plānotajā apjomā, tuvākajā laikā tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde, lai plānotos ūdenssaimniecības tīklus izbūvētu līdz 2020. gadam.
Jānis Zaķis 17.04.2016 23:28
Labrīt! Es vēlētos uzzināt, cik liels ūdens spiediens ir "Jūrmalas ūdens" ūdens tīklā? Jautāju, jo p[…]lānoju nākotnē pieslēgties jūsu ūdens tīklam un gribu noskaidrot kāda tipa (PN6, PN10 vai PN16) caurules man ir nepieciešamas.
Guntis Klīve Tehniskais direktors 22.04.2016 09:46
Par spiedienu Jūrmalas pilsētas ūdensvada tīklā. Atbildot uz jautājumu informējam ka, spiediens pilsētas ūdensvada tīklā tiek uzturēts ap 4 atm. Par ēkas iekšējā ūdensvada caurulēm jālemj speciālistam kurš iz[…]strādās ēkas ūk sistēmas projektu. Informācijai: caurules ar spiediena klasi PN10 ir pietiekošas iekšējā ūdensvada izbūvei.
Gaida Klīve 05.04.2016 14:39
Labdien! Vai Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas ietvaros ir paredzēta ūdensva[…]du un kanalizācijas tīklu izbūve Dzelzceļa ielā?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 05.04.2016 15:28
Informējam, ka ūdensvada izbūve Dzelzceļa ielā posmā no Rūsiņa līdz Talivalža ielai ir iekļauta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ilgtermiņa plānā. Pēc projekta apstiprināšanas, kas plānota 2016. g[…]ada otrajā pusē, būs zināms pieejamais finansējums un tās ielas, kur tīkli tiks izbūvēti līdz 2020. / 21. gadam. Izstrādājot tehnisko projektu tiks izvērtēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve šajā ielas posmā, bet vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka ja posms būs iekļauts ES Kohēzijas fonda projektā abas komunikācijas tiks būvētas vienlaikus. Sīkāka informācija par projekta apstiprināšanu un īstenošanu būs pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī regulāri tiks publicēta vietējos laikrakstos.
Valija Āboliņa 28.03.2016 16:03
Sakiet lūdzu, vai Kandavas ielā Slokā tiks izbūvēts centrālais ūdensvads un kanalizācija? Kad proviz[…]oriski tas varētu notikt? Paldies!
Anda Zaķe PIV ekonomiste 29.03.2016 13:41
Paldies, ka izmantojāt iespēju uzdot savu jautājumu, izmantojot mūsu interneta mājas lapu. Kandavas ielā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve ir iekļauta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības pro[…]jekta ilgtermiņa plānā. Kartogrāfiskais materiāls ir pieejams ūdensapgādei http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/utikli20142020.pdf un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/ktikli20142020.pdf. Tuvākajā laikā tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde, lai būtu iespējams pieteikties uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tīklu izbūvei, kas plānota līdz 2020. / 2021. gadam. Projekta pieteikuma apstiprināšana plānota 2016. gada otrajā pusē, līdz ar to plašāka informācija par projekta apjomiem, iekļauto ielu sarakstu, izbūves laika grafiku un tam nepieciešamo finansējumu būs pieejama gan mūsu mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā "Investīciju projekts", gan arī vietējos laikrakstos. Šobrīd informāciju par Jums tuvāko iespējamo komunikāciju pievienošanās vietu varam Jums nosūtīt, ja precizēsiet savu adresi.
12345678
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2019 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »