Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Atklāta moderna decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu nodošanas sistēma


 Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, SIA “Jūrmalas ūdens” ir mainījis un modernizējis līdzšinējo decentralizēto kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas - attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas un nodošanas - uzraudzības un kontroles mehānismu.

Ievērojot saistošos noteikumus, Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) Mežmalas ielā 41 (tālrunis: 29339047), kur ir izbūvēta moderna notekūdeņu nodošanas iekārta.

Līdzšinējie decentralizēto kanalizāciju sistēmās savākto notekūdeņu noliešanas punkti Jaundubultos un Jaunķemeros ir slēgti, un to izmantošana ir aizliegta. Par aizlieguma pārkāpumu var sodīt ar naudas sodu līdz 1400 euro.

Prasības asenizatoriem

Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kuram pievieno ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu kopiju un apliecina, ka atbilst saistošo noteikumu noteiktajam prasību minimumam:

- ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

- iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- ir noslēgts līgums ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

 

Saistošie noteikumi arī nosaka prasību minimumu asenizatoram pakalpojuma sniegšanā:

- veikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

- pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

- noslēgt rakstveida līgumu ar SIA “Jūrmalas ūdens” par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

- nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

- nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

- līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu. Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

 

Prasības īpašniekiem

Iedzīvotājiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, ievērojot saistošos noteikumus, ir jāpieprasa asenizatora  pakalpojuma sniedzējiem čeks, kurā redzams ne tikai fakts par pakalpojumu kā tādu, bet arī izsūknētā satura daudzums. Tas var būt vitāli nepieciešams brīdī, kad ieradīsies kontroles dienesta pārstāvji. Kā noteikts Jūrmalas pilsētas saistošajos noteikumos, tad minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu nosaka pēc formulas I = B/A, kur I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes), A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros un B - nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir___ (1,5 ….3,0) m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu.

Piemērs, izmantojot formulu:

- Ja mājsaimniecībā ir krājtvertne ar tilpumu kubikmetros – A= 2 m3

- Ja mājsaimniecībā ir deklarētas divas personas, un vienas personas ūdens patēriņš ir 3 kubikmetri mēnesī, tad B= 2x3 = 6.

Ievērojot formulu I = B/A, šajā gadījumā krājtvertnes minimālais izvešanas biežums mēnesī ir 3 reizes.  


1) Vispirms tiek nošķiroti lielie piemaisījumi – akmeņi, šķembas utt., pēc tam kanalizācijas saturs nonāk smalcinātājā. Iekārta paņem arī satura paraugu, lai noteiktu, piemēram, elektrovadāmību, Ph līmeni un citus rādītājus.

 

2) Arī plūsmas mērītājs ir automatizēts un saslēgts ar datora sistēmu. Elektroniskā sistēma uzreiz pēc satura noliešanas izsniedz čeku, kurā parādās nodoto kubikmetru daudzums. Uz vadības pults datora arī uzreiz ir redzams plūsmas daudzums, kā arī nodotais apjoms.


 
‌‌3) Asinizācijas mašīnas vadītājs reģistrē čipu.
 

4) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas saturs nonāk Slokas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.


 

5)  Līdzšinējie decentralizēto kanalizāciju sistēmās savākto notekūdeņu noliešanas punkti Jaundubultos un Jaunķemeros ir slēgti 
‌‌
 Iesūtīts: 2018.06.25 08:42
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »