Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu II

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” informēja, Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Viena no šī likuma novitātēm, kas radījusi vislielākās diskusijas iedzīvotāju vidū, ir prasība četru gadu laikā izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu.

Precīzākus noteikumus pēc likuma stāšanās spēkā komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei nosaka šī gada 22. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. Noteikumu 60. punkts nosaka, ka nav jāmaina to komercuzskaites mēraparātu mezglu atrašanās vieta, ja tie izbūvēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un ir bijuši pieņemti ekspluatācijā no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (SIA „Jūrmalas ūdens”) puses, neatkarīgi no tā, vai ir mainījies pakalpojuma lietotājs, vai ir bijis izbeigts pakalpojuma piegādes līgums, vai ir bijusi pārtraukta pakalpojuma piegāde uz laiku.

Tātad - vai Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā Pārejas noteikumos minētais 4 gadu periods, kurā visiem lietotājiem būtu jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgls uz piederības robežas (speciāli ierīkota skatakā) – ir attiecināms uz viņiem un skaitītāji var palikt tur, kur ir tagad (piemēram, mājas pagrabos)?

Precīzu atbildi var sniegt tikai izanalizējot katru gadījumu individuāli – ja īpašumā jau ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tad tā atbilstību komercuzskaites mēraparāta mezgla prasībām SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti varēs izvērtēt tad, kad būs saņemts iedzīvotāju iesniegums.

Ministru kabineta noteikumos paredzēts, ka prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai pakalpojuma sniedzējs (Jūrmalā - SIA “Jūrmalas ūdens”) nosaka, izdodot tehniskos noteikumus. Pakalpojuma sniedzēja un pakalpojumu lietotāja atbildība par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu saskaņā ar likumu ir noteikta līdz piederības robežai, tāpēc arī komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietai vajadzētu būt uz piederības robežas.

Taču, kā rāda pakalpojumu sniedzēju pieredze, šādu mezglu izbūve uz piederības robežas bieži vien ir saistīta ar citas personas īpašumā esošu mantu (piemēram, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu), kas ievērojami sadārdzina būvniecības procesu, vai izbūve uz piederības robežas nav iespējama dažādu tehnisku iemeslu dēļ. Tāpēc MK noteikumi paredz gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve atsevišķos gadījumos ir pieļaujama ārpus piederības robežas. Šādu praksi pakalpojuma sniedzēji pielieto arī pašlaik un, nosakot pieslēgšanās tehniskajos noteikumos prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietai ārpus piederības robežas, ņem vērā nekustamā īpašuma objekta izvietojuma specifiku.

Ja komercuzskaites mēraparāta mezgls šobrīd nav izbūvēts vai nav pieņemts no SIA „Jūrmalas ūdens” puses, tad atbilstoši MK Noteikumiem nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi vai pārbūvi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.

Jautājumu gadījumā par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi SIA “Jūrmalas ūdens” aicina zvanīt uz tālruni 67811382 vai jautāt e-pastā tehniskadala@jurmalasudens.lv  

 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:56
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »