Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Oktobrī būs nodrošināti tiešie maksājumi

Pavisam drīz – ar2015.gada 1.oktobri SIA “Jūrmalas ūdens” ir jāuzsāk nodrošināt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kopīpašniekiem tiesības veikt tiešus maksājumus par dzīvojamai mājai piegādātajiem pakalpojumiem – ūdeni un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Ko nozīmē šī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktā prasība, paskaidro SIA “Jūrmalas ūdens” juriste Inese Pelse - Ilsjāne.

-         Ko nosaka minētais likums?

-         Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ar 1. oktobri piešķir tiesības dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kopīpašniekiem veikt maksājumus par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tieši attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam, nevis mājas pārvaldniekam.

Uzreiz gan jānorāda, ka tiešo maksājumu kārtība nav obligāta un dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kopīpašnieki par pakalpojumiem tāpat kā līdz šim varēs norēķināties arī ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

-         Kas tad ir jādara, lai pārietu uz tiešajiem maksājumiem?

-         Te vispirms ir jāatgādina, ka vēl līdz 2014.gada 30.septembrim dzīvojamo māju PĀRVALDNIEKIEM bija jāveic savu klientu - dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību, informēšana par tiešo maksājumu sistēmu, nosūtot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopumam paziņojumu, tajā norādot:

·        kopējo parādu par katru dzīvokļu īpašumu mājai piegādāto pakalpojumu un atsevišķi — katra dzīvokļa īpašnieka parādu par katru pakalpojumu, noslēgtos parādu atmaksas grafikus, pakalpojuma sniedzējam pārskaitīto maksājumu apmēru un parādu pakalpojuma sniedzējam par laiku līdz paziņojuma sagatavošanas dienai;

·        informāciju par normatīvajos aktos noteikto dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumu pieņemt lēmumu par kārtību, kādā veicami turpmākie maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu. Informācijā norāda šajā likumā paredzētos maksājumu veidus un kārtību, attiecīgā lēmuma pieņemšanas termiņu;

·        no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saņemto informāciju par tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksām, ja dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki nolems veikt maksājumus par sabiedriskajiem pakalpojumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17. 3 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā (bez PĀRVALDNIEKA starpniecības).

Pēc iepazīšanās ar šo informāciju iedzīvotājiem bija jāizlemj pāriet uz tiešajiem maksājumiem vai turpināt līdzšinējo kārtību. Par šo lēmumu mājas pārvaldniekam līdz šā gada 30. martam SIA “Jūrmalas ūdens” bija jāinformē  par iedzīvotāju vēlmi pāriet uz tiešo maksājumu norēķinu sistēmu.

-         Kas ir jādara, ja šie termiņi ir nokavēti?

-         Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 19.punktu, pārvaldniekam par ikvienu dzīvojamo māju, kuras dzīvokļu īpašnieku kopība nolēmusi par labu tiešiem maksājumiem, jāsagatavo aptaujas rezultātus (Likuma pārejas noteikumu 16.pants, un17.pants; ) un jānosūta SIA “Jūrmalas ūdens” informāciju par dzīvokļu īpašumu skaitu, dzīvokļu īpašniekiem, parādu apmaksas grafikiem, kas noslēgti ar dzīvojamās mājas īpašniekiem, par kopējo parādu pakalpojuma sniedzējam.

Pēc informācijas saņemšanas, SIA “Jūrmalas ūdens”, ievērojot Dzīvojamo māju pārejas noteikumu 19.punktu, aktualizēs 2014.gada 31.maijā paziņoto aprēķinu par rēķinu apkalpošanas izmaksām un paziņos dzīvojamās mājas pārvaldniekam aktualizētu Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 15.punktā minēto informāciju, tas ir, rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas īpašniekiem.

SIA „Jūrmalas ūdens” aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvjus (pārvaldniekus) iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu apliecinātas kopijas par tiešo norēķinu veida izvēli un nodrošināt minēto lēmumu tiesisko noteiktību un atbilstību Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta otrās un ceturtās daļas noteikumiem.

-         Vai tad tiks slēgti individuālie līgumi ar katru atsevišķo dzīvokļa īpašnieku, kopīpašnieku?

-         Nē. Likums neparedz individuālo līgumu slēgšanu par sabiedrisko pakalpojumu piegādi dzīvojamai mājai ar katru atsevišķo dzīvokļa īpašnieku, kopīpašnieku, bet gan ar dzīvojamās mājas īpašnieku kopību, kuru tiesiskā darījumā pārstāv to pilnvarotā persona, kas nodibina tiesiskas attiecības ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta otrā daļa paredz, ka par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu piegādi vienas dzīvojamās mājas ietvaros ir slēdzams vienots līgums, kuru paraksta pilnvarotā persona visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku, kuri ir saistības kopdalībnieki, vārdā.

Pilnvarotā persona var būt arī PĀRVALDNIEKS.

Rēķinu gan katrs dzīvokļa īpašnieks saņems atsevišķi no SIA “Jūrmalas ūdens” bez pārvaldnieka starpniecības.

-         Tas nozīmē, ka SIA “Jūrmalas ūdens” pieaugs izdevumi – būs jāgatavo atsevišķi rēķini katram dzīvoklim/īpašumam…

-         Pēc veiktajiem aprēķiniem, iekļaujot operatoru, kontrolieru un citu speciālistu, kā arī papīra, aplokšņu, pasta pakalpojumu, kā arī datorprogrammas iegādes un apkalpošanas izmaksas, papildus aprēķinātajiem izmantotajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, rēķinā tiks ietvertas katram dzīvoklis tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas 3,75 euro apmērā.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta noteikumiem, tiešo maksājumu sistēmas nodrošināšana aptver:

1. Dzīvojamai mājai piegādāto sabiedrisko pakalpojumu apjoma sadali starp dzīvokļu īpašniekiem, kas aptver:

1.1. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju uzņemšanu uzskaitē,

1.2. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērījumu nolasīto datu savākšanu un apkopošanu;

1.3. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju fiksēto sabiedrisko pakalpojumu patēriņa kontroli;

1.4. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju verifikācijas termiņa kontroli;

1.5. administratīvo darbību veikšanu un dokumentu sagatavošanu (brīdinājumu, paziņojumu), kas saistīti ar dzīvokļa īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju.

1.6. Datu bāzes un programmatūras uzturēšanu un apkalpošanu.

2. Sabiedrisko pakalpojumu maksājumu rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam. 

3. Dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumu kontroli par sniegto pakalpojumu, kas aptver:

3.1 izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par maksājumiem;

3.2 paziņojumu sagatavošanu par parāda esamību un to nodošanu adresātam;

3.3 savlaicīgu prasības celšanu tiesā pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

3.4. savlaicīgu dzīvojamās mājas īpašnieku informēšanu par atsevišķa dzīvojamās mājas īpašnieka saistību neizpildi, kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku intereses.

4.  Nepārprotamas un pilnīgas informācijas sniegšana par pakalpojumu, pēc dzīvojamās mājas īpašnieka pieprasījuma.

- Nobeigumā – vai tiešie maksājumi mājas īpašnieku kopībai kādā veidā ļaus izolēties no negodprātīgajiem nemaksātājiem?

-         Nē. Atsevišķais dzīvokļa īpašuma īpašnieks nevarēs norobežoties no problēmas risināšanas, kas saistīta ar pilnvērtīgu sabiedrisko pakalpojumu maksājumu veikšanas nepieciešamību, norādot, ka ir veicis izstādītā rēķina apmaksu pilnā apmērā.

Ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana ir pakalpojumi, kas tiek piegādāti dzīvojamai mājai kopumā un nevis atsevišķā dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašniekam, jo dzīvojamai mājai ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, kurā ir uzstādāms komercmēraparāts, kurš fiksē dzīvojamai mājai kopumā piegādāto sabiedrisko pakalpojumu apjomu un saskaņā ar kura mērījumiem ir aprēķināmi sabiedriskie pakalpojumi ūdenssaimniecības jomā. Jānorāda, ka SIA “Jūrmalas ūdens” neatkarīgi no pakalpojumu apmaksas veida tiešie maksājumi vai ar pārvaldnieka starpniecību, nodrošina pakalpojumu piegādi dzīvojamajai mājai kopumā, nevis katram dzīvokļa īpašniekam individuāli, un līdz ar to ir tiesīgs izvērtēt pakalpojuma nodrošināšanu noteiktai dzīvojamajai mājai, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku veiktajiem/neveiktajiem maksājumiem, t.i., gadījumā, ja dzīvojamajā mājā viens vai vairāki dzīvokļu īpašnieki neveic savlaicīgu rēķinu apmaksu, uzkrājot maksājumu parādu, SIA “Jūrmalas ūdens” var lemt par pakalpojuma piegādes apjoma samazināšanu vai pārtraukšanu visai dzīvojamajai mājai kopumā! Tāpēc atgādinām, ka par saņemtajiem pakalpojumiem ir jānorēķinās laikus!
 
 Iesūtīts: 2018.06.13 09:46
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »